AA Tekstgrootte

Privacy- en Cookiebeleid DiagnoseWijzer

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (hierna: “VSOP”) verwerkt van de gebruikers van de DiagnoseWijzer

Indien je een account aanmaakt in de Diagnosewijzer of om een andere reden persoonsgegevens aan VSOP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

De DiagnoseWijzer is niet bedoeld voor gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht je echter jonger zijn dan 16 jaar dan moet je altijd toestemming hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door een account aan te maken of op andere wijze persoonsgegevens aan VSOP te verstrekken, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@diagnosewijzer.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
Koninginnelaan 23
3762 DA Soest

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@diagnosewijzer.com.

2. Welke gegevens verwerkt VSOP en voor welk doel

2.1    In het kader van het gebruik van Diagnosewijzer  worden door VSOP de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Persoonsgegevens van de gebruiker van de DiagnoseWijzer (bijvoorbeeld de ouder)
  • Naam
  • E-mailadres
  1. Persoonsgegevens van de persoon voor wie de DiagnoseWijzer gebruikt wordt (bijvoorbeeld het kind)
  • Voor- en achternaam
  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Gegevens inzake de gezondheid en diagnoses
     

2.2  VSOP verwerkt de in artikel 2.1 sub a) genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je gebruik van de DiagnoseWijzer en/of voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;

b) je naam en e-mail adres  wordt gebruikt voor de authenticatie en beveiliging van je account op de DiagnoseWijzer.

2.3  VSOP verwerkt de in artikel 2.1 sub b) genoemde persoonsgegevens uitsluitend in het door de gebruiker aangemaakte account, ten behoeve van diens gebruik van de dienstverlening van DiagnoseWijzer.  

2.4  VSOP is gerechtigd om de in de DiagnoseWijzer verwerkte persoonsgegevens en persoonlijke en gezondheid gerelateerde informatie te anonimiseren en deze vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van het diagnostisch traject en de verkorting daarvan en (ii) om het  gebruik van de DiagnoseWijzer te kunnen optimaliseren.

3. Beëindiging van het account en Bewaartermijnen

3.1  VSOP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang je beschikt over een account binnen de DiagnoseWijzer.

3.2  Indien je langer dan een jaar geen gebruik hebt gemaakt van je account, zal VSOP je per mail vragen of je je account (inclusief alle opgeslagen gegevens en informatie) wilt behouden. VSOP zal je vervolgens de gelegenheid geven om binnen een nader te bepalen termijn (van minimaal twee maanden) gebruik te maken van je account of op een andere wijze aan VSOP te bevestigen dat je het gebruik van je account wilt voortzetten. Wordt deze bevestiging niet binnen de genoemde termijn ontvangen, dan zal VSOP overgaan tot vernietiging van de persoonsgegevens en vernietiging of anonimisering van de persoonlijke informatie.

3.3  Onverminderd voorgaande zal VSOP de persoonsgegevens die zij op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om langer te bewaren, pas na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn vernietigen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VSOP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VSOP gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van VSOP. Met de bewerkers heeft VSOP een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1  Via de ledenadministratie (info@diagnosewijzer.com) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VSOP zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien VSOP je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@ diagnosewijzer.com). VSOP zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal VSOP je hiervan op de hoogte brengen.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop VSOP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@ diagnosewijzer.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@ diagnosewijzer.com).

6. Cookies

De DiagnoseWijzer maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen “cookies”), voor het goed functioneren en analyseren van het gebruik van de website. Het gaat om twee soorten cookies: functionele cookies en analyse cookies van Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Functionele Cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat de DiagnoseWijzer goed werkt en functioneert. Meer specifiek gebruikt de DiagnoseWijzer functionele cookies voor:

1.  het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s binnen de DiagnoseWijzer, bijvoorbeeld tijdens het invullen van formulieren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
2.  het doorgeven van de door jou ingevulde informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
3.  het uitlezen van je browserinstellingen om de DiagnoseWijzer optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
4.  het gelijkmatig belasten van de DiagnoseWijzer, waardoor de site bereikbaar blijft.

Analyse cookies
Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het gebruik van de DiagnoseWijzer. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s, surfgedrag van bezoekers of de tijdsduur van een bezoek op de DiagnoseWijzer. Aan de hand van deze informatie kunnen wij nader onderzoek doen over het gebruik van (onderdelen van) de DiagnoseWijzer en dat vervolgens verder analyseren om zodoende de website te verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van DiagnoseWijzer. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat je als specifiek persoon hebt gedaan op de website.

Voor de analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google zorgt voor de plaatsing van de cookies, het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie, maar heeft uitdrukkelijk geen zelfstandige bevoegdheid met betrekking tot de gegevens die met behulp van de cookies wordt verwerkt: deze gegevens zijn en blijven ons eigendom. VSOP heeft voor het gebruik van Google Analytics met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.

Browserinstellingen
Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies, of alleen de cookies van derde partijen, weigert. Bovendien kan je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze DiagnoseWijzer helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

7. Wijzigingen

Dit Privacy- Cookiebeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.